โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(MOS) นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)ปีที่3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(MOS)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(it) ปีที่ 3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  2560

MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0006 MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0021
MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0017 MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0014
MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0001 MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0024
MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0009 MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0003
MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0028 MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0032
MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0014 MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0011
MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0018 MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0016
MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0008 MOS(Excel)050260_๑๗๐๒๐๖_0020
MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0031 MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0021
MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0036 MOS(Word)040260_๑๗๐๒๐๖_0034

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(MOS)นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)ปีที่4 วันที่ 7-8 มกราคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(MOS)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(it)ปีที่4 วันที่ 7-8 มกราคม 2560

IMG_7633 IMG_7637
IMG_7626 IMG_7628
IMG_7646 IMG_7635
IMG_7671 IMG_7672
IMG_7675 IMG_7696
IMG_7682 IMG_7685
IMG_7715 IMG_7716
IMG_7724 IMG_7721
 IMG_7725  IMG_7727
IMG_7730 IMG_7734