เกี่ยวกับศูนย์อบรม MOS

ศูนย์อบรม Microsoft Office Specialist (MOS) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     จัดโดย ฝ่ายไอที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
หลัการและเหตุผล
     ปัจจุบันวงการการศึกษาของประเทศไทย ได้พัฒนาก้าวทันกับการศึกษานานาประเทศ ทำให้การเรียนการสอนของประเทศไทย มีการพัฒนา
ในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งยังได้ติดตาม และแสวงหาเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ในกลุ่มอาจารย์
และนิสิตนักศึกษาเพิ่มเติมจาก หลักสูตรของปริญญาบัตร การศึกษายุดนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นยุคของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
สถาบันการศึกษาหลายแห่งของไทยให้ความสำคัญ กับเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพราะสถาบันการศึกษาเชื่อว่า คณาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาที่เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น สามารถนำความรุ้ไปก่อให้เกิด ประโยชน์โดยตรงในวิชาชีพได้อย่าแน่นอน ดังนั้น
การพัฒนาความรู้ตนเองให้ก้าวทันกับยุคสมัย และทำให้ตนเองโดดเด่นกว่า