ลักษณะการสอบ

ลักษณะการสอบ
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริง กับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และจาก การศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมี ความแม่นยำสูงนั้น
จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

วิธีการสอบ
1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที ข้อสอบมีประมาณ 17-20 ข้อใหญ่
2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง
3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีโจทย์ภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษเฉพาะโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint
4. โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
5. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
6. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที